⌂← Pták roku rehek domácí Nemůžete něco najít nebo máte nějaký dotaz? Kontakty.

Ptáci a zákony

Tato stránka je pouze orientační, máte povinnost se řídit aktuálně platným úplným zněním zákonů.

Stručný přehled zákonných omezení, která upravují nakládání s ptáky v přírodě i v zajetí

Volně žijící ptáci

 1. Všichni ptáci jsou chráněni, není možné je chytat, zabíjet ani jinak zasahovat do jejich přirozeného života.
 2. Lovit vybrané druhy mohou jen myslivci v přesně vymezenou dobu a určeným způsobem.
 3. K pozorování, fotografování nebo filmování ptáků, které by je mohlo rušit (např. při hnízdění), je třeba povolení.
 4. Výzkum spojený s odchytem ptáků mohou provádět jen pracovníci vědeckých institucí na základě schváleného projektu pokusu a vydaného povolení.
 5. Chytat a kroužkovat ptáky mohou při dodržení podmínek jen spolupracovníci Kroužkovací stanice Národního muzea.
 6. Sledovat hnízdění a čistit budky je možné pouze tehdy, nemůže-li tím být narušeno hnízdění.
 7. Není dovoleno vytvářet sbírky ptačích hnízd a vajec. U vycpanin je třeba na vyzvání prokázat jejich legální původ.
 8. K jakékoli činnosti, při které dochází k ohrožení ptáků, je třeba povolení.

Ptáci v zajetí

 1. Všem ptákům chovaným v zajetí je třeba vytvořit takové podmínky, které odpovídají jejich nárokům a v nichž nemůže docházet k poškození jejich zdraví. Chov v nevhodných podmínkách je považován za týrání.
 2. Chovatel, který odchoval v zajetí mláďata druhů volně žijících v Evropě a chce je nechat zaevidovat, musí prokázat, že jde o legální odchov. Na tyto ptáky se pak nevztahují zákazy chovu a obchodu.
 3. Nebezpečné druhy (všechny druhy dravců a sov, ale např. i volavky a velké papoušky) je možno chovat jen s povolením krajské veterinární správy.
 4. Druhy, které jsou zvěří, lze chovat jen se souhlasem státní správy myslivosti.
 5. CITES chrání celosvětově ohrožené druhy. U některých stanovuje povinnost je po získání zaregistrovat a hlásit každou změnu v chovu.
 6. Druhy CITES A a B je možno dovážet a vyvážet pouze na základě povolení MŽP. Povolení je třeba i k vývozu CITES C. Při dovozu CITES C a D se předkládá celnímu úřadu pouze oznámení. Druhy volně žijící v Evropě lze vyvážet pouze na základě povolení.
 7. Obchod s živými i mrtvými ptáky žijícími v Evropě a CITES A a B je zakázán (mimo lovnou zvěř a odchované jedince s platnými dokumenty).
 8. Vypouštění jedinců je možné jen na základě povolení.
 9. Ujmeme-li se zraněného ptáka, musíme neprodleně požádat o povolení k jeho držení v zajetí.
Needitovaný text z letáku ČSO, Zdeněk Vermouzek a Vojtěch Stejskal, některé body (zejména v části Ptáci v zajetí) už nemusí být aktuální.

K bodu 9. (bez záruky) vždy je nejlepší jakéhokoliv zraněného ptáka odevzdat do záchranné stanice, nebo lépe tam zavolat ještě před odchytem, protože zejména mláďata často žádnou záchranu nepotřebují. Druhy ohrožené a vyšší podle vyhlášky je povinnost vždy neodkladně odevzdat záchranné stanici. Pouze druh holub domácí nebo jiné domestikované druhy si můžeme nechat doma, nemají-li kroužek nebo čip a tím dohledatelného majitele.

Tato stránka je pouze orientační, máte povinnost se řídit aktuálně platným úplným zněním zákonů.

Související: Seznam ptáků a jejich kategorie ochrany.

Jinde:
ČSO: Ptáci a zákon
Ptáci a zákony stručně
Zastavme pronásledování ptáků! (pozor, některé údaje se mohly v zákoně změnit)

Odkazy na zákony už nemusí fungovat - vyhledejte si je třeba na zakonyprolidi.cz.

Zákon o ochraně přírody a krajiny

Základní 114/1992 Sb., poslední úplné znění 18/2010 Sb.
Důležité je zejména to, že jsou chráněny všechny druhy volně žijících ptáků.
§ 5a
Ochrana volně žijících ptáků
(1) V zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství (dále jen "ptáci"), je zakázáno
a) jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem,
b) úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd,*
c) sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to i prázdných,
d) úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích,4c)
e) držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány. [jinak viz zákon o myslivosti]

* Zákaz odstraňování (prázdných) hnízd se nevztahuje pouze na druh holub domácí (a teoreticky třeba papoušky), jelikož tyto domestikované druhy nejsou (absurdně) tímto zákonem považovány za volně žijící. Pokud ale jsou na hnízdě mláďata, vztahuje se na ně ochrana podle z. 246/1992 Sb. Odstraňování starých hnízd z budek (po skončení hnízdění) je doporučováno a je užitečné, ale v zákoně se o tom, zdá se, nikde nepíše.

§ 48
Zvláště chráněné rostliny a živočichové
(1) Druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné, lze vyhlásit za zvláště chráněné. [seznam je ve vyhlášce 395/1992 Sb. viz dále]
...
(4) Stejně jako zvláště chráněný živočich nebo zvláště chráněná rostlina je chráněn i mrtvý jedinec tohoto druhu, jeho část nebo výrobek z něho, ...
...
§ 50
Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů
(1) Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, ...
(2) Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.
(3) Ochrana podle tohoto zákona se nevztahuje ... [tato část je pro ptáky překonána přísnější ochranou podle § 5a viz výše] ... V těchto případech je ke způsobu a době zásahu nutné předchozí stanovisko orgánu ochrany přírody, ...
(4) Ustanovení odstavce 3 neplatí pro druhy silně a kriticky ohrožené.

Provedení zákona ČNR o ochraně přírody

Vyhláška 395/1992 Sb., změna 175/2006 Sb.

Trestné činy jsou popsány v Trestním zákoníku (40/2009 Sb.) např. par. 299 (Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami) a 300 (Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti).

Zákon o myslivosti

449/2001 Sb.
§ 7
Chov zvěře v zajetí
(1) Chov zvěře v zajetí je možný jen se souhlasem orgánu státní správy myslivosti. ...

§ 8
Základní povinnosti
(2) Každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejích životních podmínek.

§ 9
Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany
(1) Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, s výjimkou opatření k zabránění škodám působeným zvěří a dovolených způsobů lovu. Dále je zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat a provádět další činnosti záporně působící na život zvěře jako volně žijících živočichů, pokud nejde o činnosti při obhospodařování pozemků nebo o činnosti při návštěvách honiteb jako součástí krajiny.

§ 10
Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků
(1) Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.

§ 42
Doba lovu a podmínky lovu
(1) Lovit lze jen zvěř, která není hájena podle § 2 písm. c), a to ve stanovené době lovu. Pokud orgán ochrany přírody rozhodne o odlovu živočichů, kteří nejsou zvěří, může tento odlov provést za stanovených podmínek osoba oprávněná podle tohoto zákona (držitel loveckého lístku).

§ 43
Dohledávka zvěře
...
(3) Dohledaná zvěř patří uživateli honitby, z níž přeběhla nebo přeletěla. Zvěř mrtvá, která byla jinak nalezena na nehonebních pozemcích, náleží uživateli nejbližší honitby, který je povinen postupovat podle veterinárních předpisů.5)
5) Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 286/1999 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu.
Vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.

§ 44
Používání loveckých psů a loveckých dravců
(2) Loveckým dravcem se rozumí dravec chovaný k sokolnickému využití; nemusí jít o druh zvěře uvedený v § 2 písm. c). Použití loveckých dravců v sokolnictví povoluje orgán státní správy myslivosti. Držení a chov loveckého dravce jsou možné jen po povolení výjimky ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů podle předpisů o ochraně přírody23) a za podmínek v povolení uvedených. Držitel loveckého dravce musí mít složeny sokolnické zkoušky a být členem sokolnické organizace.6)
6) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
23) § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 45
(1) Lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat proti týrání. Zakazuje se
a) chytat zvěř do ok, na lep, do želez, do jestřábích košů, tluček a nášlapných pastí a pomocí háčků, chytat ondatry do vrší,
b) lovit zvěř způsobem, jímž se zbytečně trýzní, trávit zvěř jedem nebo ji usmrcovat plynem,
c) lovit zvěř do sítí, pokud nejde o její odchyt za účelem zazvěřování nebo u zvěře pernaté o ornitologický výzkum,
d) lovit zvěř pernatou na výrovkách, lovit zvěř s pomocí živých živočichů jako návnad,
f) lovit sluku vyháněním pomocí psa a plašením s honci, [lovit sluku je již zcela zakázáno]
i) střílet zvěř jinou zbraní než loveckou (dlouhou palnou zbraní kulovou, brokovou nebo kombinovanou, určenou k loveckým účelům),
j) střílet zvěř zakázanými zbraněmi, jejich doplňky a střelivem,24)
p) střílet zvěř na hnízdech a vystřelovat hnízda,
v) střílet zajíce polního, bažanta obecného, orebici horskou [již zakázáno lovit], perličku obecnou, kachnu divokou, poláka velkého, poláka chocholačku, lysku černou, husu velkou, husu běločelou a husu polní jinak než loveckou zbraní brokovou na společných lovech za účasti minimálně 3 střelců a stanoveného počtu loveckých psů,
w) používat olověné brokové náboje k lovu vodního ptactva.
(3) Zákazy nebo omezení lovu stanovené zvláštními právními předpisy zůstávají nedotčeny.25)
24) § 22 a násl. zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
25) Například § 21, 30, § 34 odst. 2 a § 60 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
§ 14 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 46
Povolenka k lovu
(1) Kdo loví zvěř, musí mít u sebe lovecký lístek, povolenku k lovu a potvrzení o povinném pojištění; při lovu se zbraní též zbrojní průkaz a průkaz zbraně a při lovu s loveckým dravcem jeho evidenční kartu. ...

Zákon na ochranu zvířat proti týrání

246/1992 Sb.
Vztahuje se na všechny obratlovce, to znamená i na "městské" holuby a domácí zvířata.
§ 1
Účel zákona
(1) Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.
...
§ 3
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) zvířetem každý živý obratlovec, kromě člověka, nikoliv však plod nebo embryo,
b) volně žijícím zvířetem zvíře, patřící k druhu, jehož populace se udržuje v přírodě samovolně, a to i v případě jeho chovu v zajetí,
...
 l) utrpením stav zvířete způsobený jakýmkoliv podnětem nebo zákrokem, kterého se zvíře nemůže samo zbavit a který u zvířete způsobuje bolest, zranění, zdravotní poruchu anebo smrt,
...
n) usmrcením jakýkoliv zákrok nebo jednání, které způsobí smrt zvířete,
...
§ 5
(1) Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře. 
...
(5) Nestanoví-li tento zákon jinak, zakazují se následující metody usmrcování zvířat:
...
e) použití lepů a jiných podobných prostředků, které dlouhodobě omezují pohyb zvířete tak, že k usmrcení zvířete dochází v důsledku nedostatku potravy nebo tekutin anebo v důsledku jiných metabolických poruch. [sem patří i nekvalitní volné sítě proti holubům]
(6) Zakazuje se výroba, dovoz a prodej čelisťových a lepících pastí.

A další...www.rorysi.cz ⁄← Hlavní stránka
Přispějte: Ptačí park Josefovské louky.