⌂← Nenoste mláďata domů! Nemůžete něco najít nebo máte nějaký dotaz? Kontakty.

Seznam ptáků a jejich kategorie ochrany a stupeň ohrožení

Informace o zákonné ochraně ptáků jsou na stránce: Zákony.

Seznam zvláště chráněných druhů ptáků v ČR naleznete i na Wikipedii s odkazy na informace o ptácích, nebo na ČSO i s totografiemi, případně další. Můžete se podívat také na Seznam ohrožených ptáků ČR.

Upozorňujeme, že lovit, chytat a chovat volně žijící ptáky mohou jen oprávněné kvalifikované osoby a jen povolenými způsoby a vybrané druhy. Na této stránce nejsou vypsány ještě další omezující předpisy, jako například CITES nebo zákaz kroužkování na hnízdě a okolí podle vyhlášky 152/2006 Sb.

Stránka bude postupně upravena do srozumitelnější formy.

Zvláště chráněné druhy v kategorii silně a kriticky ohrožený

Obě kategorie mají definovánu shodnou, a to nejpřísnější ochranu, která nemá žádné výjimky. Patří sem mimochodem i všechny druhy netopýrů (Microchiroptera). Kategorie ohrožení nejsou shodné s červeným seznamem a nemusí odpovídat aktuálnímu stavu.

SO - silně ohrožený, KO - kriticky ohrožený, ZN - druhy zařazené mezi zvěř, kterou nelze lovit. EU: I - musí být předmětem zvláštních opatření ochrany stanovišť, II/1 - mohou být lovnou zvěří, II/2 - mohou být loveny pouze ve vybraných státech u jednotlivých druhů, III/2 - státem může být povolen prodej legálně získaných.

Český název Vědecký název ČR EU
Bekasina otavní Gallinago gallinago SO II/1 III/2
Bělořit šedý Oenanthe oenanthe SO
Břehouš černoocasý Limosa limosa KO II/2
Bukač velký Botaurus stellaris KO I
Bukáček malý Ixobrychus minutus KO I
Čáp černý Ciconia nigra SO I
Čírka modrá Anas querquedula SO ZN II/1
Datlík tříprstý Picoides tridactylus SO I
Drop velký Otis tarda KO I
Drozd cvrčala Turdus iliacus SO II/2
Dřemlík tundrový Falco columbarius SO I
Dytík úhorní Burhinus oedicnemus KO I
Dudek chocholatý Upupa epops SO
Hohol severní Bucephala clangula SO II/2
Holub doupňák Columba oenas SO ZN II/2
Chřástal kropenatý Porzana porzana SO I
Chřástal malý Porzana parva KO I
Chřástal polní Crex crex SO I
Chřástal vodní Rallus aquaticus SO II/2
Jeřáb popelavý Grus grus KO I
Jeřábek lesní Bonasa bonasia SO ZN I II/2
Kalous pustovka Asio flammeus SO I
Kavka obecná Corvus monedula SO II/2
Koliha velká Numenius arquata KO II/2
Kolpík bílý Platalea leucorodia KO I
Konipas luční Motacilla flava SO
Kos horský Turdus torquatus SO
Krahujec obecný Accipiter nisus SO ZN
Krutihlav obecný Jynx torquilla SO
Křepelka polní Coturnix coturnix SO ZN II/2
Kulík hnědý Charadrius morinellus KO I
Kulíšek nejmenší Glaucidium passerinum SO I
Kvakoš noční Nycticorax nycticorax SO I
Ledňáček říční Alcedo atthis SO I
Lejsek malý Ficedula parva SO I
Lelek lesní Caprimulgus europaeus SO I
Linduška horská Anthus spinoletta SO
Linduška úhorní Anthus campestris SO I
Luňák červený Milvus milvus KO I
Luňák hnědý Milvus migrans KO I
Lžičák pestrý Anas clypeata SO ZN II/1 III/2
Mandelík hajní Coracias garrulus KO I
Morčák velký Mergus merganser KO II/2
Moták lužní Circus pygargus SO I
Moták pilich Circus cyaneus SO I
Orel křiklavý Aquila pomarina KO I
Orel mořský Haliaeetus albicilla KO I
Orel skalní Aquila chrysaetos KO I
Orlovec říční Pandion haliaetus KO I
Ostralka štíhlá Anas acuta KO II/1 III/2
Ostříž lesní Falco subbuteo SO
Pěnice vlašská Sylvia nisoria SO I
Pěvuška podhorní Prunella collaris SO
Pisík obecný Actitis hypoleucos SO
Polák malý Aythya nyroca KO I
Poštolka rudonohá Falco vespertinus KO I
Potápka rudokrká Podiceps grisegena SO
Puštík bělavý Strix uralensis KO I
Racek černohlavý Larus melanocephalus SO I
Raroh velký Falco cherrug KO ZN I
Rákosník velký Acrocephalus arundinaceus SO
Rybák černý Chlidonias niger KO I
Rybák obecný Sterna hirundo SO I
Skalník zpěvný Monticola saxatilis KO
Skřivan lesní Lullula arborea SO I
Slavík modráček středoevropský Luscinia svecica cvanecula SO I
Slavík modráček tundrový Luscinia svecica svecica KO I
Slavík tmavý Luscinia luscinia SO
Sokol stěhovavý Falco peregrinus KO ZN I
Sova pálená Tyto alba SO
Strakapoud bělohřbetý Dendrocopos leucotos SO I
Strakapoud jižní Dendrocopos syriacus SO I
Strnad luční Miliaria calandra KO
Strnad zahradní Emberiza hortulana KO I
Sýc rousný Aegolius funereus SO I
Sýček obecný Athene noctua SO
Sýkořice vousatá Panurus biarmicus SO
Tenkozobec opačný Recurvirostra avosetta KO I
Tetřev hlušec Tetrao urogallus KO ZN I II/2 III/2
Tetřívek obecný Tetrao tetrix SO ZN II/2
Ťuhýk menší Lanius minor SO I
Ťuhýk rudohlavý Lanius senator SO
Včelojed lesní Pernis apivorus SO I
Vlha pestrá Merops apiaster SO
Vodouš kropenatý Tringa ochropus SO
Vodouš rudonohý Tringa totanus KO II/2
Volavka bílá Egretta alba SO I
Volavka červená Ardea purpurea KO I
Volavka stříbřitá Egretta garzetta SO I
Výreček malý Otus scops KO
Zedníček skalní Tichodroma muraria KO
Zrzohlávka rudozobá Netta rufina SO II/2
Žluva hajní Oriolus oriolus SO

Možná budou zařazeny i některé další druhy jako čírka obecná, orel královský, pisila čáponohá, potápka černokrká, racek chechtavý, ...

Zvláště chráněné druhy v kategorii ohrožený

Ochrana se vztahuje i na jejich prostředí včetně takzvaně soukromých nemovistostí a včetně uměle vzniklých hnízd na stavbách, a to i v době, kdy tam tento druh není přítomen. K zásahu do jejich prostředí je třeba předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.

O - ohrožený podle vyhlášky MŽP (kategorie není identická s červeným seznamem a nemusí odpovídat aktuálnímu stavu), ZN - druhy zařazené mezi zvěř, kterou nelze lovit. EU: I - musí být předmětem zvláštních opatření ochrany stanovišť, II/1 - mohou být lovnou zvěří, III/1 - povolen prodej legálně získaných, III/2 - státem může být povolen prodej legálně získaných.

Český název Vědecký název ČR EU
Bekasina větší Gallinago media O I
Bramborníček černohlavý Saxicola torquata O
Bramborníček hnědý Saxicola rubetra O
Brkoslav severní Bombycilla garrulus O
Břehule říční Riparia riparia O
Cvrčilka slavíková Locustella luscinioides O
Čáp bílý Ciconia ciconia O I
Čírka obecná Anas crecca O ZN II/1 III/2
Hýl rudý Carpodacus erythrinus O
Chocholouš obecný Galerida cristata O
Jestřáb lesní Accipiter gentilis O ZN
Kopřivka obecná Anas strepera O ZN II/1
Koroptev polní Perdix perdix O ZN II/1 III/1
Krkavec velký Corvus corax O ZN
Lejsek šedý Muscicapa striata O
Moták pochop Circus aeruginosus O ZN I
Moudivláček lužní Remiz pendulinus O
Ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes O
Potápka černokrká Podiceps nigricollis O
Potápka malá Tachybaptus ruficollis O
Potápka roháč Podiceps cristatus O
Rorýs obecný Apus apus O
Slavík obecný Luscinia megarhynchos O
Sluka lesní Scolopax rusticola O ZN II/1 III/2
Strakapoud prostřední Dendrocopos medius O I
Ťuhýk obecný Lanius collurio O I
Ťuhýk šedý Lanius excubitor O
Vlaštovka obecná Hirundo rustica O
Výr velký Bubo bubo O ZN I

Ostatní

EU: II/1 - mohou být lovnou zvěří, II/2 - mohou být loveny pouze ve vybraných státech u jednotlivých druhů, III/1 - povolen prodej legálně získaných, III/2 - státem může být povolen prodej legálně získaných.

Český název Vědecký název ČR EU
Bažant královský Syrmaticus reevesii Ob ZL nepůvodní
Bažant obecný Phasianus colchicus Ob ZL Pr nepův. II/1 III/1
Havran polní Corvus frugilegus Ob ZN II/2
Holub hřivnáč Columba palumbus Ob ZL Pr II/1 III/1
Hrdlička zahradní Streptopelia decaocto Ob ZL II/2(CZ+)
Husa běločelá Anser albifrons Ob ZL II/2(CZ+)
Husa polní Anser fabalis Ob ZL II/1
Husa tundrová Anser serrirostris Pokud bude uznána za samostatný druh, tak ji implicitně nelze lovit
Husa velká Anser anser Ob ZL II/1 III/2
Kachna divoká Anas platyrhynchos Ob ZL Pr II/1 III/1
Káně lesní Buteo buteo Ob ZN
Káně rousná Buteo lagopus Ob ZN
Kormorán velký Phalacrocorax carbo Ob ZN
Lyska černá Fulica atra Ob ZL II/1 III/2
Polák chocholačka Aythya fuligula Ob ZL II/1 III/2
Polák velký Aythya ferina Ob ZL II/1 III/2
Poštolka obecná Falco tinnunculus Ob ZN
Racek chechtavý Larus ridibundus Ob ZN II/2
Sojka obecná Garrulus glandarius Ob ZN II/2
Straka obecná Pica pica Ob ZL II/2(CZ+)
Špaček obecný Sturnus vulgaris Ob ZN*) II/2
Volavka popelavá Ardea cinerea Ob ZN
Vrána obecná Corvus corone Ob ZL II/2(CZ+)

Všechny další volněžijící druhy jsou obecně chráněny.

V Česku to jsou například: Berneška velká (v Česku možná není považována za volněžijící druh, EU II/1) Brhlík lesní, Břehouš rudý (EU I II/2), Budníček lesní, Budníček menší, Budníček větší, Budníček zelený, Cvrčilka říční, Cvrčilka zelená, Čečetka zimní, Čejka chocholatá (EU II/2), Červenka obecná, Čížek lesní, Datel černý (EU I), Dlask tlustozobý, Drozd brávník (EU II/2), Drozd kvíčala (EU II/2), Drozd zpěvný (EU II/2), Hoholka lední (EU II/2), Hrdlička divoká (EU II/2), Husice liščí, Husice nilská, Husice rezavá (EU I), Hvízdák eurasijský (EU II/1 III/2), Hýl obecný, Chaluha pomořanská, Chaluha příživná, Jespáček ploskozobý, Jespák bojovný (EU I II/2), Jespák křivozobý, Jespák malý, Jespák obecný, Jespák písečný, Jespák rezavý (EU II/2), Jespák šedý, Jiřička obecná, Kajka mořská (EU II/2 III/2), Kalous ušatý, Kameňáček pestrý, Koliha malá (EU II/2), Konipas bílý, Konipas horský, Konopka obecná, Konopka žlutozobá, Kos černý, Králíček obecný, Králíček ohnivý, Křivka obecná, Kukačka obecná, Kulík bledý (EU II/2), Kulík písečný, Kulík říční, Kulík zlatý (EU I II/2 III/2), Labuť velká (EU II/2), Labuť zpěvná (EU I), Lejsek bělokrký (EU I), Lejsek černohlavý, Linduška lesní, Linduška luční, Linduška rudokrká, Lyskonoh úzkozobý (EU I), Mlynařík dlouhoocasý, Morčák malý (bílý) (EU I), Morčák prostřední (EU II/2), Orel královský (EU I), Pěnice černohlavá, Pěnice hnědokřídlá, Pěnice pokřovní, Pěnice slavíková, Pěnkava jíkavec, Pěnkava obecná, Pěvuška modrá, Pisila čáponohá (EU I), Polák kaholka (EU II/2 III/2), Potápka žlutorohá (EU I), Potáplice malá (EU I), Potáplice severní (EU I), Puštík obecný, Racek bělohlavý (EU II/2), Racek bouřní (EU II/2), Racek malý (EU I), Racek mořský (EU II/2), Racek středomořský, Racek stříbřitý (EU II/2), Racek žlutonohý (EU II/2, Rákosník obecný, Rákosník ostřicový (EU I, Rákosník proužkovaný, Rákosník tamaryškový (EU I), Rákosník zpěvný, Rehek domácí, Rehek zahradní, Rybák bahenní (EU I), Rybák bělokřídlý, Rybák malý, Rybák velkozobý, Sedmihlásek hajní, Skorec vodní, Skřivan ouškatý, Skřivan polní (EU II/2), Slípka zelenonohá (EU II/2), Slučka malá (EU II/1 III/2), Sněhule severní, Stehlík obecný, Strakapoud malý, Strakapoud velký, Strnad obecný, Strnad rákosní, Střízlík obecný, Sýkora babka, Sýkora koňadra, Sýkora lužní, Sýkora modřinka, Sýkora parukářka, Sýkora uhelníček, Šoupálek dlouhoprstý, Šoupálek krátkoprstý Turpan černý (EU II/2 III/2), Turpan hnědý (EU II/2), Ústřičník velký (EU II/2), Vodouš bahenní (EU I), Vodouš šedý (EU II/2), Vodouš štíhlý, Vodouš tmavý (EU II/2), Vrabec domácí, Vrabec polní, Zvonek zelený, Zvonohlík zahradní, Žluna šedá (EU I), Žluna zelená, ...

Domestikované druhy

Na ně se nevztahuje přísnější ochrana ptáků, ale i tak jsou chráněny zákonem na ochranu zvířat. U některých druhů může být sporné kategorizování.

ZL - zvěř s určenou dobou lovu (z. 245/2002) za dalších podmínek, ZN - druhy zařazené mezi zvěř, kterou nelze lovit (nebo nemá určenu dobu lovu). EU: I - musí být předmětem zvláštních opatření ochrany stanovišť, II/1 - mohou být lovnou zvěří, II/2 - mohou být loveny pouze ve vybraných státech u jednotlivých druhů,

Český název Vědecký název ČR EU
Holub domácí Columba livia f. domestica obecná ochrana zvířat směrnice se nevztahuje, pouze holub skalní = PII/1
Kachnička mandarinská Aix galericulata obecná ochrana zvířat nepůvodní druh Evropy, zřejmě neplatí směrnice
Krocan divoký Meleagris gallopavo ZL II/2(CZ+)
Orebice horská (řecká) Alectoris graeca ZN*) I II/1
Perlička kropenatá (obecná) Numida meleagris ZL

*) orebice a špaček jsou sice mezi lovnou zvěří, avšak nemají stanovenou dobu lovu, a proto je nelze lovit, nedovoluje to směrnice EU. U špačka je možný s dalšími podmínkami odchylný postup plašení dle 294/2006 Sb, v Evropě se v poslední době jedná o silně ubývající druh.

Na začátek stránkywww.rorysi.cz ⁄← Hlavní stránka
Přispějte: Ptačí park Josefovské louky.